คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องมีความรู้ในด้านวิเคราะห์และออกแบบความต้องการด้านระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน

3. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน

4. สามารถใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย

5. มีความรู้การบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1.การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ชั้น 6 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารจัดการระบบบริการเว็บ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง

          2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล  สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ได้แก่ นักพัฒนาระบบโปรแกรมพนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลเว็บ พนักงานไอที เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลงานด้านไอที นักวิชาการ และอาจารย์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-ECM-6-042ZB ออกแบบความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECM-6-043ZB พัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECM-6-044ZB บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECM-6-045ZB ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ