หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ECM-6-044ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสำรองข้อมูลระบบ และการติดตั้งระบบติดตามประเมินผลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ชและเว็บไซต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30131 สำรองข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สำรองเนื้อหาข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30131.05
30131 สำรองข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. สำรองโครงสร้างข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30131.06
30131 สำรองข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. สำรองไฟล์เวอร์ชั่นควบคุมระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30131.07
30131 สำรองข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4. ทดสอบรูปแบบการกู้คืนระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30131.08
30132 ติดตั้งระบบติดตามการใช้งานระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. กำหนดรูปแบบการควบคุมระบบเพื่อสนับสนุนระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระยะไกล 30132.03
30132 ติดตั้งระบบติดตามการใช้งานระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. กำหนดรูปแบบการติดตามสถานะการใช้งานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30132.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสำรองข้อมูลระบบ2. ปฏิบัติการติดตั้งระบบติดตามประเมินผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การสำรองข้อมูลระบบ2. การติดตามประเมินผลโปรแกรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ          2. แฟ้มสะสมผลงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสำรองข้อมูล          2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีติดตามผลการทำงานของโปรแกรมระบบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          การประเมินทักษะและความรู้ในจัดการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ การติดตามและประเมินผลโปรแกรมทั้งในขณะพัฒนาและใช้งานจริง(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาหลักฐานความรู้          2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงการสำรองข้อมูลระบบ และติดตั้งระบบติดตามประเมินผลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. ด้านการสำรองข้อมูลระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ                    - การสำรองเนื้อหาข้อมูลระบบ (Backup Data)                    - การสำรองโครงสร้างข้อมูลระบบ (Backup Data Model)                    - สำรองไฟล์เวอร์ชั่นควบคุมระบบ (Git Version Control)                    - การทดสอบรูปแบบการกู้คืนระบบ (Restore)          2. ด้านการติดตั้งระบบติดตามประเมินผลระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ                    - การกำหนดรูปแบบการควบคุมระบบเพื่อสนับสนุนระบบระยะไกล (Remote)                    - การกำหนดรูปแบบการติดตามสถานะการใช้งานระบบ (Analytics) เช่น การรองรับการใช้งาน การตรวจสอบการทำธุรกรรมพาณิชย์          3. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น                    3.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)                    3.2 มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน          1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก          2. แบบประเมินการสัมภาษณ์          3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน          ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน          1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก          2. แบบประเมินการสัมภาษณ์          3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน          ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ