หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ECM-6-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบความต้องการ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และออกแบบขั้นตอนการทำงานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ชและเว็บไซต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30111 วิเคราะห์ความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สื่อสารและรวบรวมความต้องการของระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30111.04
30111 วิเคราะห์ความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. วิเคราะห์ความต้องการธุรกิจด้านระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30111.05
30111 วิเคราะห์ความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ออกแบบความต้องการด้านหน้าที่ระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30111.06
30112 วิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ เว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. วิเคราะห์รูปแบบการให้บริการระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30112.05
30112 วิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ เว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. วิเคราะห์รูปแบบการป้องกันระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30112.06
30112 วิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ เว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. วิเคราะห์รูปแบบเครื่องแม่ข่ายระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30112.07
30112 วิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ เว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่ายที่ใช้กับระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30112.08
30113 กำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. วิเคราะห์โปรแกรมพัฒนาระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30113.05
30113 กำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. กำหนดภาษาโปรแกรมที่เหมาะกับรูปแบบของระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30113.06
30113 กำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. กำหนดรูปแบบคำสั่งหรือบริการสำเร็จรูปออนไลน์ที่ใช้พัฒนาระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30113.07
30113 กำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4. กำหนดเครื่องมือทดสอบระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30113.08
30114 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30114.04
30114 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. กำหนดตัวแปรพจนานุกรมระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30114.05
30114 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30114.06
30115 ออกแบบขั้นตอนการทำงานระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. วางแผนผังคุมกำหนดงานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30115.04
30115 ออกแบบขั้นตอนการทำงานระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. วางผังการกระทำของผู้ใช้ระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30115.05
30115 ออกแบบขั้นตอนการทำงานระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ออกแบบผังการทำงานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30115.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการทางด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2. ปฏิบัติการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ3. การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง4. การออกแบบฐานข้อมูล5. การออกแบบการทำงานระบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ความต้องการ2. การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง4. การออกแบบฐานข้อมูล5. การทำรายงานระบบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. แฟ้มสะสมผลงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย   2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ   3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบความต้องการ การออกแบบการทำงานและการกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และการออกแบบขั้นตอนการทำงานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ข) คำอธิบายรายละเอียด    1.ด้านวิเคราะห์ความต้องการระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะใน      - การสื่อสารและรวบรวมความต้องการของระบบที่เกี่ยวข้อง (Requirement Gathering) อย่างน้อยเช่น Functional Requirement และ Non-Functional Requirement      - การวิเคราะห์ความต้องการด้านธุรกิจ (Business Logic)      - การออกแบบความต้องการด้านหน้าที่ระบบ (Functional Requirement)    2.ด้านการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะใน      - การวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการระบบ (Architecture Analysis)      - การวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันระบบ (Security Analysis)      - การวิเคราะห์รูปแบบเครื่องแม่ข่ายระบบ (Server Analysis)      - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่ายที่เหมาะสมกับระบบ (Web Server Analysis)   3.ด้านการกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะในการ     - วิเคราะห์โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tools Analysis) เช่น     - การกำหนดภาษาโปรแกรมที่เหมาะกับรูปแบบของระบบ (Coding Language Analysis)     - การเลือกใช้รูปแบบคำสั่งหรือบริการสำเร็จรูปออนไลน์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Framework and Plateform Tool)     - การกำหนดเครื่องมือทดสอบระบบ (Testing Tool)4.ด้านการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะใน    - การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ (Database Design) เช่น การกำหนดตาราง    - การกำหนดตัวแปรพจนานุกรมระบบ (Data Dictionary) เช่น การเลือกประเภท การกำหนดขนาด    - การออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบ (Entity Relational) เช่น Cardinality5. ด้านการออกแบบการทำงานระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะใน   - การวางแผนผังคุมกำหนดงานระบบ (Scheduling) เช่น Gantt Chart, Project Scheduling   - การวางผังการกระทำของผู้ใช้ระบบเว็บ (Activity) เช่น Use Case Diagram, Activity Diagram   - การออกแบบผังการทำงานระบบ (Sequence) เช่น Flowchart, Sequence Diagram6.ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น   6.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)   6.2 มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์           3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 2. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์           3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์           3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน   4. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์           3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน    5. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์           3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ