คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ
นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

                    - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ (2522)

          2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-MWCA-175B ดำเนินการเพื่อให้เครือข่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ
ICT-OXCM-176B บำรุงรักษาระบบเครือข่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0085-A : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
CB-0170-A : บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
CB-0230-A : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
CB-0104-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0073-A : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ