หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบเครือข่าย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-OXCM-176B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาระบบเครือข่าย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   เป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40202.01 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 1.1 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่าย 40202.01.01 119553
40202.01 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 1.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษา 40202.01.02 119554
40202.02 จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 2.1 จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 40202.02.01 119551
40202.02 จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 2.2 จัดทำสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 40202.02.02 119552

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่าย

2. ความสามารถในการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษา

3. ความสามารถในการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

4. ความสามารถในการจัดทำสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับ สายสัญญาณและสายตัวนำไฟฟ้า 

2. ความรู้เกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเครือข่าย 

3. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย 

4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย 

5. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้ 

2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

   1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน

   2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ปฏิบัติงานตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือปฏิบัติการ

     2. ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษาตามคู่มือปฏิบัติการ

     3. จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและรายงานผู้เกี่ยวข้อง16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้

  1. สมรรถนะย่อย 40202.01 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

  2. สมรรถนะย่อย 40202.02 จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ยินดีต้อนรับ