หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเพื่อให้เครือข่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-MWCA-175B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการเพื่อให้เครือข่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   เป็นผู้ที่สามารถสร้างและกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้เครือข่าย เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่าย และทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40201.01 สร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และอุปกรณ์เครือข่าย 1.1 สร้างและกำหนดรหัสผู้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร 40201.01.01 119559
40201.01 สร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และอุปกรณ์เครือข่าย 1.2 กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบเครือข่าย 40201.01.02 119560
40201.02 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่าย 2.1 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครือข่าย สามารถประเมินค่า Capacity, Utilization, Optimum Utilization ให้สามารถทำงาน 40201.02.01 119557
40201.02 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่าย 2.2 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครือข่าย สามารถประเมินค่า Throughput , Offered load, Accuracy , Response Timeให้สามารถทำงาน 40201.02.02 119558
40201.03 ทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน 3.1 ทำรายงานผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน 40201.03.01 119555
40201.03 ทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน 3.2 สรุปผลรายงานผลการทำงานเครือข่ายในรอบวัน 40201.03.02 119556

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในด้านสร้างและกำหนดรหัสผู้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร ได้ถูกต้องครบถ้วน

2. ความสามารถในด้านกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบเครือข่าย ได้ถูกต้องครบถ้วน

3. เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครือข่าย สามารถประเมินค่า Capacity (Bandwidth) , Utilization, Optimum Utilization ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย 

2. ความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย 

3. ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย 

5. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่าย14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.  ผลการทดสอบความรู้ 

2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

   1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน

   2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. กำหนดรหัสผู้ใช้ สิทธิ์ผู้ใช้ และอุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร

     2. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของเครือข่ายจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่าย (Network Monitoring) ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามคู่มือปฏิบัติการ โดยประสิทธิภาพสามารถประเมินได้จากค่าต่อไปนี้

       - Capacity คือความจุของช่องสัญญาณเครือข่าย

       - Utilization คือร้อยละทั้งหมดของปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณเครือข่าย

       - Optimum Utilization คือค่าเฉลี่ยสูงสุดของปริมาณการใช้ช่องสัญญาณ

       - Throughput คือจำนวนของปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง

       - Offered load คือปริมาณข้อมูลแพ็คเก็ตทั้งหมดซึ่งถูกส่งผ่านเครือข่ายในช่วงเวลาหนึ่ง

       - Accuracy คือค่าปริมาณข้อมูลที่มีการรับ-ส่งได้อย่างถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการรับ-ส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

       - Efficiency คือขนาดเฟรมข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่ง-รับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

       - Delay  คือค่าของเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลสำเร็จในเครือข่าย 

       - Delay variation คือค่าความแปรปรวนของค่า Delay

       - Response Time คือค่าของเวลาที่ใช้ในการร้องขอใช้บริการจากอุปกรณ์ต่าง ๆ  

3. ให้บริการในเครือข่ายจนกระทั่งได้รับการตอบสนองต่อการร้องขอนั้น

4. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวันและรายงานผู้เกี่ยวข้อง16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้

1. สมรรถนะย่อย 40201.01  สร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และอุปกรณ์เครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

2. สมรรถนะย่อย 40201.02 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

3. สมรรถนะย่อย 40201.03  ทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวันให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

 
ยินดีต้อนรับ