คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จะมีความรู้ในเชิงทฤษฏีหรือหลักการสำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น โดยใช้ทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงานสามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเองและประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับสื่อผ่านช่องทางต่างๆ มีความเข้าใจในวิธีการ กระบวนการทำงานของสื่อ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่สื่อต้องการ เข้าใจบทบาทของสื่อ และหน้าที่ของสื่อ เพื่อให้สามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารกับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ โดยต้องสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการผลิตได้ รวมถึงสามารถผลิตสื่อดั้งเดิม สื่อใหม่ตามการออกแบบได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ชิ้นงานสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทดสอบเผยแพร่สื่อ โดยต้องมีความเข้าใจในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ทดสอบสื่อก่อนการเผยแพร่ รวมถึงการเลือกแนวทางทดสอบสื่อซึ่งจำเป็นต้องเลือกแนวทางการทดสอบสื่อให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภท ก่อนการเผยแพร่ รวมถึงสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขสื่อ ก่อนการเผยแพร่จริง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 6 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เช่น นักสื่อสารองค์กร นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นักผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ นักบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านประชาสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PCP-APR-4-019ZB ออกแบบสื่อใหม่
PCP-APR-4-020ZB ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
PCP-APR-4-021ZB ติดต่อสื่อสารกับสื่อ
PCP-APR-4-022ZB ออกแบบสื่อดั้งเดิม
PCP-APR-4-023ZB ผลิตสื่อ
PCP-APR-4-024ZB ทดสอบเผยแพร่สื่อ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0295-A : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ยินดีต้อนรับ