คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอนภาษาจีนในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป และ HSKK (การพูด) ระดับสูง และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและหลักสูตร สามารถกำหนดเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการเชื่อมโยงกัน  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทางภาษา  มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  มีการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีการคิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยขน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอนภาษาจีน และความสามารถด้านภาษาจีน  แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  และวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพภาษาต่างประเทศและล่ามแปลสาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ชั้น 3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้  1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย   1.1 มีคะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 4 และ HSKK (พูด) ระดับกลางขึ้นไป   1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน   1.3 กรณีที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์สอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน   1.4 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์   1.5 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ได้แก่   1.5.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   1.5.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   1.5.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ   2.1 กรณีชาวต่างชาติยกเว้นผู้ถือสัญชาติจีนหรือไต้หวัน ต้องมีคะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 4 และ HSKK ระดับกลางขึ้นไป    2.2 กรณีผู้เข้ารับการประเมินถือสัญชาติจีนและไต้หวันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน   2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล   2.4 มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนอย่างน้อย 2 ปี    2.5 อายุ 20 ปีขึ้นไป    2.6 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม อันได้แก่    2.6.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   2.6.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   2.6.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  หมายเหตุ : ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-3-075ZA ใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในบริบทสังคมที่คุ้นชิน (ตามมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other Languages ระดับ 4)
ILS-IED-3-076ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 3
ILS-IED-3-077ZA ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3
ILS-IED-3-078ZA พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 3
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ