คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานเลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต และสามารถจัดลำดับการเข้าทำงานหลังคาโดยความปลอดภัย และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัย รู้จักอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการทำงานบนที่สูงและสวมใส่อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย รวม 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-3-016ZB ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
CIP-CBD-3-017ZB เลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
CIP-CBD-3-018ZB จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น
CIP-CBD-3-019ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0147-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ