คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบตามมาตรฐานของผู้ผลิต อ่านแบบโครงสร้างหลังคาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ประมาณการวัสดุและประเมินราคางานมุงหลังคาตามรายละเอียดของงาน สามารถควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วย รวม 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างมุงหลังคาชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-4-020ZB ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
CIP-CBD-4-021ZB เลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
CIP-CBD-4-022ZB จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น
CIP-CBD-4-023ZB จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-4-024ZB ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งงานมุงหลังคา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต บ่งชี้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขได้
CIP-CBD-4-025ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0147-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ