หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-3-017ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างมุงหลังคา (Roof tile Installation)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลือกวัสดุมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40221 เลือกวัสดุมุงให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 1.1 เลือกวัสดุมุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับรายละเอียดตามแบบที่กำหนด 40221.01 135389
40221 เลือกวัสดุมุงให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 1.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกวัสดุมุง 40221.02 135390
40222 เลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.1 เลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับรายละเอียดตามมาตรฐานของผู้ผลิต 40222.01 135391
40222 เลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 2.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุง 40222.02 135392
40223 เลือกเครื่องมือของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.1 เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย สอดคล้องกับรายละเอียดของวัสดุมุง 40223.01 135393
40223 เลือกเครื่องมือของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกใช้เครื่องมือ 40223.02 135394

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุมุงและอุปกรณ์การมุงของหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกวัสดุมุงให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด2. เลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต3. เลือกเครื่องมือของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของหลังคา2. มีความรู้ในเรื่องของวัสดุมุงและอุปกรณ์ของวัสดุมุง3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการมุงหลังคาวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ      2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวัสดุมุงกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต ตลอดจนสามารถระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกดังกล่าว(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. เลือกวัสดุมุง ในการเลือกวัสดุมุงหลังคาจะใช้วัสดุมุงเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ตามบริษัทผู้ผลิต2. ระบุปัญหาหรือข้อจำกัด ในการเลือกวัสดุมุง หมายถึง องศาหลังคาที่วัสดุมุงติดตั้งได้ ประเภทครอบต่างๆของวัสดุมุงตามตำแหน่งการใช้งาน3. ระบุปัญหาหรือข้อจำกัด ในการเลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุง หมายถึง ข้อจำกัดของอุปกรณ์วัสดุมุง ตามมาตรฐานผู้ผลิต4. ระบุปัญหาหรือข้อจำกัด ในการเลือกใช้เครื่องมือ หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานตัด งานเจียรแต่ง งานเจาะ และเหมาะสมกับวัสดุมุงประเภทต่างๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมินการเลือกวัสดุมุง1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2 เครื่องมือประเมินการเลือกอุปกรณ์ของวัสดุมุง1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้เครื่องมือของวัสดุมุง1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ