คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพหัวหน้าช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานทำพื้นหินขัดด้วยวัสดุทำพื้นหินขัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต อ่านแบบงานทำพื้นหินขัดให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ประเมินราคางานทำพื้นหินขัดและตรวจสอบความถูกต้องงานทำพื้นหินขัดตามรายละเอียดของงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 6 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 9 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างทำพื้นหินขัด ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างหินขัด ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างหินขัดไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-4-095ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นก่อนปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและหินขัดหล่อในที่
CIP-CBD-4-096ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งหินขัดสำเร็จรูป
CIP-CBD-4-097ZB ติดตั้งหินขัดสำเร็จรูปตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-4-098ZB ขัดลอก และเคลือบผิวหน้าหินขัด ให้เรียบและเงา
CIP-CBD-4-099ZB ติดตั้งหินขัดหล่อในที่ตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-4-100ZB ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม
CIP-CBD-4-101ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งทำพื้นหินขัด ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
CIP-CBD-4-102ZB จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานทำพื้นหินขัด ตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-4-103ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ