คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานเตรียมผิวหน้าของพื้นก่อนปูพื้นหินขัด การจัดแนวและวางตำแหน่งหินขัดสำเร็จรูป การติดตั้งหินขัดสำเร็จรูปตามลวดลายที่กำหนด ตลอดจนขัดลอกและเคลือบผิวหน้าหินขัดให้เรียบและเงา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย

2.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างทำพื้นหินขัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างหินขัด ระดับ 1

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-2-090ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นก่อนปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและหินขัดหล่อในที่
CIP-CBD-2-091ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งหินขัดสำเร็จรูป
CIP-CBD-2-092ZB ติดตั้งหินขัดสำเร็จรูปตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-2-093ZB ขัดลอก และเคลือบผิวหน้าหินขัด ให้เรียบและเงา
CIP-CBD-2-094ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ