คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานติดตั้งหินขัดหล่อในที่ตามลวดลายที่กำหนด ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม และเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งทำพื้นหินขัดให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วย รวม 8 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างทำพื้นหินขัด ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำพื้นหินขัด ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างหินขัด ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างหินขัดไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-3-087ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นก่อนปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและหินขัดหล่อในที่
CIP-CBD-3-088ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งหินขัดสำเร็จรูป
CIP-CBD-3-089ZB ติดตั้งหินขัดสำเร็จรูปตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-3-090ZB ขัดลอก และเคลือบผิวหน้าหินขัด ให้เรียบและเงา
CIP-CBD-3-091ZB ติดตั้งหินขัดหล่อในที่ตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-3-092ZB ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม
CIP-CBD-3-093ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งทำพื้นหินขัด ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
CIP-CBD-3-094ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ