คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 4 จะต้องให้คำปรึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการประมาณราคางานก่อได้เป็นอย่างดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - มีประสบการณ์ในช่างก่ออิฐไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 3 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างก่ออิฐไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-006ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์ ก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก
CIP-CFB-4-007ZB อ่านแบบ การก่ออิฐมวลเบาและวัสดุก่อชนิด อื่นๆ และเตรียมงานก่อสำหรับติดตั้งวงกบ
CIP-CFB-4-008ZB วางแผนการปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงานก่อ
CIP-CFB-4-009ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ