คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างก่ออิฐชั้น 2 จะต้องปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป มีความความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกวัสดุก่อประเภทต่างๆ รู้จักประเภทของปูนซีเมนต์ชนิดต่างๆ และ อัตราส่วนการผสม และข้อจำกัดของการใช้วัสดุได้เป็นอย่างดี รวมถึง การก่ออิฐมวลเบาและวัสดุชนิดอื่น และเตรียมงานก่อสำหรับติดตั้งวงกบได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - มีประสบการณ์ในงานช่างอิฐไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

    - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างก่ออิฐไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 1

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-2-001ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์ ก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก
CIP-CFB-2-002ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0202-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
CB-0315-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ยินดีต้อนรับ