คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 3 จะต้องปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้าง มีความเชี่ยวชาญในการอ่านแบบ และเตรียมงานก่อ รวมถึงถึงการวางแผนลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ และ ความคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วยรวม 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - มีประสบการณ์ในงานช่างก่ออิฐไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างก่ออิฐไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 2

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่ออิฐ ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-003ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์ ก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก
CIP-CFB-3-004ZB อ่านแบบ การก่ออิฐมวลเบาและวัสดุก่อชนิด อื่นๆ และเตรียมงานก่อสำหรับติดตั้งวงกบ
CIP-CFB-3-005ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ