คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 จะสามารถประเมินแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารและระบบการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนตรวจสอบความสอดคล้องของแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารและงานอื่นๆ ที่ซับซ้อน สอนเขียนแบบ กำกับดูแลงานเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง และปฏิบัติงานในระดับสากลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 หน่วย รวม 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ

   - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 4 หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่ 3 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-5-009ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-5-010ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารพื้นฐาน
CIP-WDP-5-011ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารเบื้องต้น
CIP-WDP-5-012ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารในระดับปฏิบัติการ
CIP-WDP-5-013ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารในระดับสูง
CIP-WDP-5-014ZB บริหารจัดการงานเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ