คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 4 จะสามารถเขียนแบบ และประเมินรายละเอียด รูปแบบทางด้านเทคนิคงานไฟฟ้าและสื่อสารขั้นสูงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบขั้นสูง ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนวณปริมาณงานไฟฟ้าและสื่อสารด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่ 2 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-4-061ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-4-062ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารพื้นฐาน
CIP-WDP-4-063ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารเบื้องต้น
CIP-WDP-4-064ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารในระดับปฏิบัติการ
CIP-WDP-4-065ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารในระดับสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ