คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 จะสามารถเขียนแบบและร่างแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ เขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานไฟฟ้าและสื่อสาร และรายการประกอบแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร รวมถึงอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร บอกมาตรฐานการเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย รวม 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-2-015ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-2-016ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารพื้นฐาน
CIP-WDP-2-017ZB เขียนแบบและอ่านแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ