คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป สร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และถอดปริมาณวัสดุได้ตามที่กำหนด จัดทำแบบก่อสร้างในงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง ดำเนินงานร่วมกันระหว่างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร รวมทั้งประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้างได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     - ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือ

    - มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทางด้านเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน

    - ผ่านการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการด้านการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

 หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-4-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-4-002ZA สร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตามแผนปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Execution Plan) ตามที่กำหนด
CIP-WDP-4-003ZA ถอดปริมาณวัสดุ (Quantity Takeoff) ตามแผนปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Execution Plan) ตามที่กำหนด
CIP-WDP-4-004ZA ทำงานร่วมกันระหว่างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Collaboration)
CIP-WDP-4-005ZA ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ