คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป สร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ถอดปริมาณวัสดุได้ตามที่กำหนด และจัดทำแบบก่อสร้างในงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้าน เขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

 หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-3-002ZA สร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตามแผนปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Execution Plan) ตามที่กำหนด
CIP-WDP-3-003ZA ถอดปริมาณวัสดุ (Quantity Takeoff) ตามแผนปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Execution Plan) ตามที่กำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ