คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ควบคุมการจราจร ด้วยป้ายจราจร และปฏิบัติงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้อย่างถูกต้อง วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 จำนวน 9 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

    - ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-4-007ZA เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
CIP-CFB-4-008ZA ใช้เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การทำผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต
CIP-CFB-4-009ZA จัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและจัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสถาพที่ปลอดภัย
CIP-CFB-4-010ZA ควบคุมการจราจร ด้วยป้ายจราจร
CIP-CFB-4-011ZA ปฏิบัติงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
CIP-CFB-4-012ZA วางแผนดำเนินการงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
CIP-CFB-4-013ZA ควบคุมงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
CIP-CFB-4-014ZA ตรวจสอบงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ