คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ควบคุมการจราจร ด้วยป้ายจราจร และปฏิบัติงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 จำนวน 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

  - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-3-007ZA เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
CIP-CFB-3-008ZA ใช้เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การทำผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต
CIP-CFB-3-009ZA จัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและจัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสถาพที่ปลอดภัย
CIP-CFB-3-010ZA ควบคุมการจราจร ด้วยป้ายจราจร
CIP-CFB-3-011ZA ปฏิบัติงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ