คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รวมทั้งจัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 จำนวน 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์ การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-2-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-2-007ZA เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
CIP-CFB-2-008ZA ใช้เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การทำผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต
CIP-CFB-2-009ZA จัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและจัดการวัสดุที่เหลือให้อยู่ในสถาพที่ปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ