คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์สกรีน ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์สกรีน ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        มีทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์สกรีนขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์สกรีนได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างพิมพ์สกรีน ระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ชั้นมัธยม 3 ขึ้นไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์สกรีน 

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRS-1-222ZB เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์เบื้องต้น
PRT-PRS-1-226ZB การพิมพ์สกรีนและการแก้ไขปัญหาระหว่างการพิมพ์สกรีนขั้นต้น
PRT-PRS-1-229ZB ความปลอดภัยในการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ