หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-1-222ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์เบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์สกรีน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้เบื้องต้นในการเตรียมวัสดุ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการพิมพ์  เช่น ยางปาดหมึก แปรงปาด และแปรงกลบ การเตรียมหมึกพิมพ์สกรีน  โดยทำตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าช่าง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.1 เตรียมวัสดุใช้พิมพ์สกรีน

301011.01
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.2  เตรียมเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน

301011.02
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.3 เตรียมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์สกรีน

301011.03
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.4  เตรียมแม่พิมพ์สกรีนให้พร้อมใช้งาน

301011.04
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.5  เตรียมแปรงปาด

301011.05
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.6  เตรียมแปรงกลบ

301011.06
301011

เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน

1.7 ทำความสะอาดแท่นพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

301011.07
301012

เตรียมหมึกพิมพ์

2.1  เตรียมหมึกพิมพ์สกรีนตามใบสั่ง

301012.01
301012

เตรียมหมึกพิมพ์

2.2 ตรวจสอบหมึกพิมพ์เบื้องต้นได้

301012.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  อ่านใบสั่งงานได้2.  การตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ เบื่องต้นได้3.  การใช้เคมีภัณฑ์และข้อควรระวัง4.  การเลือกใช้วัสดุทำความสะอาด วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ5.  การเตรียมหมึกพิมพ์ ชนิดและสี6.  การตรวจสอบคุณภาพหมึกพิมพ์เบื้องต้นได้7.  การเตรียมยางปาด แปรงปาด การเตรียมแปรงกลบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน

  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมึกพิมพ์สกรีน

  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน

  4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางปาด แปรงปาด การเตรียมแปรงกลบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกรายการจากการสังเกต          2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน          3. ผลจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีนได้ถูกต้องตรงตามใบสั่งงาน          4. ผลจากการเตรียมหมึกพิมพ์สำหรับงานพิมพ์สกรีนได้ถูกต้องตรงตามใบสั่งงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ(ค) คำแนะนำในการประเมิน      การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม   (ง) วิธีการประเมิน            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ   1. วัสดุที่ใช้พิมพ์งาน เช่น กระดาษ พลาสติก เป็นต้น   2. เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานพิมพ์ได้แก่ สารทำความสะอาดต่าง ๆ   3. วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในงานพิมพ์ เช่น ผ้าทำความสะอาด กระดาษปรับตั้งฉาก เป็นต้น   4. หมึกพิมพ์สกรีน ได้แก่ หมึกพิมพ์ฐานน้ำ หมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน หมึกพิมพ์พลาสติซอล หมึกพิมพ์ยูวีที่ได้เตรียมตามใบสั่งงาน   5. คุณสมบัติของหมึกพิมพ์สกรีนเบื้องต้น ได้แก่ สีสัน ปริมาณ เป็นต้น   6. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด    N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

           ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ