หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การพิมพ์สกรีนและการแก้ไขปัญหาระหว่างการพิมพ์สกรีนขั้นต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-1-226ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การพิมพ์สกรีนและการแก้ไขปัญหาระหว่างการพิมพ์สกรีนขั้นต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ช่วยช่างพิมพ์สกรีน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


มีความรู้เบื้องต้นในการพิมพ์ และการแก้ปัญหาระหว่างการพิมพ์สกรีน โดยทำตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าช่าง ตลอดจนดูแลทำความสะอาดเครื่องพิมพ์หลังพิมพ์งานเสร็จ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301051 ปฏิบัติการพิมพ์สกรีน 1.1 การป้อนชิ้นงานให้ตรงตำแหน่งพิมพ์ 301051.01
301051 ปฏิบัติการพิมพ์สกรีน 1.2 การเติมหมึกพิมพ์สกรีน 301051.02
301051 ปฏิบัติการพิมพ์สกรีน 1.3 ควบคุมการกลบและปาดหมึกพิมพ์ 301051.03
301051 ปฏิบัติการพิมพ์สกรีน 1.4 การนำสิ่งพิมพ์ออกจากแท่นพิมพ์ 301051.04
301051 ปฏิบัติการพิมพ์สกรีน 1.5 การทำความสะอาดแม่พิมพ์สกรีนขณะพิมพ์งาน 301051.05
301052 การทำแห้งสิ่งพิมพ์ 2.1 ทำแห้งสิ่งพิมพ์ตามใบสั่งงาน 301052.01
301052 การทำแห้งสิ่งพิมพ์ 2.2 ตรวจสอบการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ 301052.02
301052 การทำแห้งสิ่งพิมพ์ 2.3 การจัดวางและจัดเก็บสิ่งพิมพ์ 301052.03
301053 การทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน 3.1 ทำความสะอาดแท่นพิมพ์ 301053.01
301053 การทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน 3.2 ทำความสะอาดอุปกรณ์การพิมพ์อย่างถูกวิธี 301053.02
301053 การทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน 3.3 จัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกวิธี 301053.03
301053 การทำความสะอาดหลังพิมพ์งาน 3.4 จัดเก็บวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี 301053.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  อ่านใบสั่งงานได้2.  เตรียมกรอบแม่พิมพ์ การทำความสะอาดแม่พิมพ์3.  การเตรียมหมึกพิมพ์4.  การพิมพ์สกรีน (การปาด การกลบ)5.  การป้อนวัสดุพิมพ์และจัดเก็บชิ้นงาน6. การทำแห้งของชิ้นงานพิมพ์7. การตรวจสอบการแห้งตัวของหมึกพิมพ์8. การทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมึกพิมพ์สกรีน3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดกรอบแม่พิมพ์สกรีน4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บชิ้นงานให้เหมาะสม5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการแห้งตัวของหมึกพิมพ์7.หลักการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และการกำจัดเคมีภัณฑ์ในการพิมพ์สกรีน8.หลักการเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์อย่างถูกวิธี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกรายการจากการสังเกต          2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน          3. ใบรวบรวมสถิติการพิมพ์และจำนวนของเสีย          4. งานพิมพ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติตรงตามใบสั่งงาน          5. งานพิมพ์มีคุณภาพตรงตามใบสั่งงานที่ระบุ          6. ความสะอาดของเครื่องพิมพ์และบริเวณพื้นที่พิมพ์หลังการทำงาน          7. วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)            ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ(ค) คำแนะนำในการประเมิน            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม   (ง) วิธีการประเมิน            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ1. การพิมพ์สกรีน คือขั้นตอนการพิมพ์งานตั้งแต่เริ่มทำความสะอาดแม่พิมพ์ การใส่หมึก การปรับตั้งต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนเอาการจัดวางและจัดเก็บสิ่งพิมพ์2. การตรวจสอบการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ เป็นการตรวจสอบการแห้งตัวอย่างง่าย เช่นการใช้การสังเกตอย่างง่าย3. การพิมพ์สกรีน เป็นภาพลายเส้น พื้นตาย เท่านั้น4. การป้อนวัสดุพิมพ์ เป็นการป้อนวัสดุพิมพ์ให้ได้ฉาก และพร้อมสำหรับการพิมพ์5. การจัดเก็บชิ้นงาน จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ฝุ่น การซ้อนทับของงานพิมพ์ เป็นต้น6. การปาดและกลบหมึกพิมพ์ จะต้องทำตามขั้นตอน ใช้ความเร็วสม่ำเสมอ เพื่อให้งานพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพ และความหนาของหมึกตรงตามค่าที่กำหนดเอาไว้7. การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามหลักการทำงานของสถานประกอบการ และหลักการทำความสะอาด8. วัสดุเหลือใช้ ได้แก่ วัสดุใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์ สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์9. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ