คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพครอบคลุมโดยตลอดช่วงอายุของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ที่มีความซับซ้อน วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงลึกและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (ระดับผู้บริหารระดับสูง: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย หรือผู้ประกอบการ เพื่อรับการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)สามารถนำองค์ความรู้และนำทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการโครงการได้ มีทักษะของการใช้ภาษาต่างประเทศที่ดีรวมทั้งผ่านการอบรมเชิงวิชาชีพระดับนานาชาติ และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ สามารถปฏิบัติงานในระดับสากลได้ และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ - ทักษะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ดี - มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น - มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี - เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   - ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี   - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ระดับสามัญ (ถ้ามี)   - ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง 3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ((ที่มีความสนใจจะวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย แนวราบ และแนวสูง) โดยต้องเป็นโครงการที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2520 หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-RPD-6-015ZB วางแผนรูปแบบโครงการ
RES-RPD-6-016ZB วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงการ
RES-RPD-6-017ZB วิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ