คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดไว้แล้วสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบ เป็นประจําโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
2.    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย และ
3.    มีประสบการณ์ในงานพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides) ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล ภาครัฐ และเอกชนที่ได้ปฏิบัติงานว่า หรือ
4.    ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็ก จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 840 ชั่วโมง หรือ
5.    ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรกลางของพนักงานให้การดูแล ของสภาพยาบาล จากหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)
หมายเหตุ : เมื่อสภาการพยาบาลมีหลักสูตรกลางของพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ/ประเมิน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-2-138ZD ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-137ZD ช่วยดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-136ZD ช่วยดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-139ZD ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-140ZD ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขสบาย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-141ZD ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปากภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-142ZD ช่วยวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก และส่วนสูง ในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีภาวะเสี่ยง โดยใช้ระบบดิจิตอลภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-143ZD ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-144ZD ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
HLT-ZZZ-2-145ZD ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม
HLT-ZZZ-2-146ZD จัดการอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-147ZD ทำความสะอาดอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-148ZD เก็บรักษาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-149ZD ช่วยปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-150ZD สื่อสารภายในองค์กรในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
CB-0214-A : โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล
CB-0223-A : โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0226-A : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0264-A : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CB-0276-A : สภาการพยาบาล
CB-0144-A : สมาคมโรงเรียนบริบาล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ