คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะในการบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกข้าว สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการเพาะปลูกข้าว โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงานเพาะปลูกข้าว มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลายในการเพิ่มผลิตภาพการเพาะปลูกข้าว หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูกข้าวได้ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษา เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 6 มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ระดับ 4 และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 6 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ผู้ปลูกข้าว ผู้ดูแลรักษาข้าว ผู้เก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรเพาะปลูกข้าว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-6-170ZB ประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมพัฒนาระบบการเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-6-171ZB ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการเพาะปลูกข้าว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ