หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-6-171ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรเพาะปลูกข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วยการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใช้กลยุทธ์และศาสตร์ที่หลากหลายในการตัดสินใจพัฒนางานหรือแก้ปัญหา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกข้าว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการเพาะปลูกข้าว สามารถวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยประเมินผลงานการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสรุปปัญหา และวางแผนใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ปัญหา สามารถใช้กลยุทธ์และศาสตร์ที่หลากหลายในการตัดสินใจพัฒนางานหรือแก้ปัญหา โดยพัฒนางานหรือแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้หรือนวัตกรรมตามแผน และบันทึกข้อมูลการดำเนินการ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกข้าว โดยให้คำปรึกษาจากประสบการณ์หรือความชำนาญ และเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ผลดี มีทักษะในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A721 วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 1.1 ประเมินผลงานการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่อง A721.01
A721 วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 1.2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสรุปปัญหา A721.02
A721 วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 1.3 วางแผนใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ปัญหา A721.03
A722 ใช้กลยุทธ์และศาสตร์ที่หลากหลายในการตัดสินใจพัฒนางานหรือแก้ปัญหา 2.1 พัฒนางานหรือแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมตามแผน A722.01
A722 ใช้กลยุทธ์และศาสตร์ที่หลากหลายในการตัดสินใจพัฒนางานหรือแก้ปัญหา 2.2 บันทึกข้อมูลการดำเนินการ A722.02
A723 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกข้าว 3.1 ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์หรือความชำนาญ A723.01
A723 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกข้าว 3.2 เผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ผลดี A723.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. การประเมินผล

  2. การวางแผน

  3. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา

  4. การให้คำปรึกษาหรือถ่ายทอดความรู้

  5. ความชำนาญและประสบการณ์ในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

องค์ความรู้สะสมในกระบวนการเพาะปลูกข้าว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคที่ใช้สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน และเอกสารหลักฐานที่เป็น ผลงานการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการเพาะปลูกข้าว ที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำมาแสดง รวมทั้งหลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในช่องทางต่าง ๆ เช่น การนำเสนอรายงานสรุปผลงาน การตีพิมพ์ผลงานทางหนังสือพิมพ์หรือวารสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ การเผยแพร่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ การนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การบรรยาย การร่วมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือการประเมินผลงานการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่อง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสรุปปัญหา และวางแผนใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานหรือแก้ปัญหา               2. การใช้กลยุทธ์และศาสตร์ที่หลากหลายในการตัดสินใจพัฒนางานหรือแก้ปัญหา คือการพัฒนางานหรือแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมตามแผนที่วางไว้ และมีการบันทึกข้อมูลการดำเนินการเพื่อนำไปเผยแพร่               3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกข้าว คือการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ จากประสบการณ์หรือความชำนาญ มีการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ผลดีในช่องทางต่าง ๆ เช่น การนำเสนอเป็นรายงานสรุปผลงาน การตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์หรือวารสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ การเผยแพร่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ การนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ หรือการเป็นวิทยากรบรรยาย หรือร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค          3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ