คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-BES-3-016ZB ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น
SEC-BES-3-015ZB ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
SEC-BES-3-013ZB จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0102-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
CB-0145-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
CB-0156-A : มูลนิธิ รปภ. ไทย
CB-0150-A : สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
CB-0112-A : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์

ยินดีต้อนรับ