หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SEC-BES-3-016ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO รหัส 5412 อาสาสมัครสายตรวจรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


บุคคลที่ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ดำเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่กำหนด และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้าน การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02231 ดำเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่กำหนด 1. ดำเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 02231.01
02231 ดำเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่กำหนด 2. รายงานเหตุผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้างรับทราบได้ถูกต้องครบถ้วน 02231.02
02232 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 1. แจ้งเหตุผิดปกติไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ถูกต้องครบถ้วน 02232.01
02232 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 2. บันทึกเหตุผิดปกติเป็นลายลักษณ์อักษร และประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ถูกต้องครบถ้วน 02232.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่าง ๆ
- ความรู้ในการเข้าปฎิบัติการในพื้นที่ผิดปกติ
- ความรู้ในการรายงานเหตุผิดปกติตามลำดับก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง
- ทักษะในการสังเกตจดจำเหตุการณ์และพยานหลักฐานได้เป็นอย่างดี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน
- การป้องกันตัว

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารบันทึกเหตุการณ์
- แบบบันทึกความผิดปกติ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารการผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการรักษาความความปลอดภัย
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


ดำเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่กำหนด แจ้งเหตุผิดปกติไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ว่าจ้าง บันทึกเหตุผิดปกติเป็นลายลักษณ์อักษร และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
การปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้น โดยการกำหนดมาตรการระงับเหตุ การดำเนินการระงับเหตุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติและพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ 2558
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ