คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ทักษะในปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ต้องการคำแนะนำ การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 1 เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และ ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้น   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 1 ต้องมี เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-BES-1-014ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
SEC-BES-1-016ZB ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0102-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
CB-0145-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
CB-0156-A : มูลนิธิ รปภ. ไทย
CB-0150-A : สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
CB-0112-A : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์

ยินดีต้อนรับ