คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เนื่องจากบทบาทหลักของนักเทคโนโลยีคลินิก คือ สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้งาน เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ทำให้อาชีพนี้มีหน้าที่หลักและ สมรรถนะที่แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน ที่ต้องได้รับการรับรองดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่ในการคัดเลือกเครื่องมือแพทย์ นั่นคือ ต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมเครื่องมือแพทย์ (Technology Assessment) และ สามารถจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำคุณสมบัติ เครื่องมือแพทย์

(2) หน้าที่ในการสนับสนุนการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ทำให้ต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียม เครื่องมือแพทย์ในระดับต้นสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับต้นกับ ผู้ป่วย และ เฝ้าระวัง ติดตาม การทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับต้นระหว่างใช้งาน

(3) หน้าที่ในการบำรุงรักษา โดยต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับต้น และ สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ แพทย์ระดับต้นได้

(4) หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ระดับต้น

(5) หน้าที่ ให้บริการวิชาการ โดยให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ในเบื้องต้น

(6) หน้าที่บริหาร เครื่องมือแพทย์ โดยต้องสามารถบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับหน่วยงาน ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้ งานตามมาตรฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

  ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่ 1  จบการศึกษาระดับ วทบ. เทคโนโลยีคลินิก หรือ วศบ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิชาเอกวิศวกรรมคลินิกหรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องการ 
กรณีที่ 2  จบการศึกษาระดับ วศบ./วทบ. ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมชีว การแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์  ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 1 ปี 
กรณีที่ 3  ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้าน คลินิกอย่างน้อย 5 ปี 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการใช้ เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้การบริการของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-4-142ZB ประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมเครื่องมือแพทย์ (Technology Assessment)
MET-ZZZ-4-144ZB จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-4-146ZB จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ในระดับต้น สำหรับใช้งานกับผู้ป่วย
MET-ZZZ-4-148ZB ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับต้นกับผู้ป่วย
MET-ZZZ-4-150ZB เฝ้าระวัง ติดตาม การทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับต้นระหว่างใช้งาน
MET-ZZZ-4-152ZB ร่วมจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับต้น
MET-ZZZ-4-154ZB บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับต้น
MET-ZZZ-4-156ZB แก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ระดับต้น
MET-ZZZ-4-158ZB ให้คำแนะนำในการใช้งาน แก่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์อื่นในเบื้องต้น
MET-ZZZ-4-160ZB บริหาร จัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ