คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เนื่องจากบทบาทหลักของนักเทคโนโลยีคลินิก คือ สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้งานเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ทำให้อาชีพนี้มีหน้าที่หลักและสมรรถนะ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ ต้องได้รับการรับรองดังต่อไปนี้ (1) หน้าที่ในการคัดเลือกเครื่องมือแพทย์ นั่นคือ ต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถประเมินความต้องการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และสามารถจัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์ (2) หน้าที่ในการสนับสนุนการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ทำให้ต้องสามารถเตรียมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับสูงกับผู้ป่วย และ เฝ้าระวัง ติดตาม การทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับสูงระหว่างใช้งาน (3) หน้าที่ในการบำรุงรักษา โดยต้องสามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับกลาง และ มีสมรรถนะในการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (4) หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมความผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (5) หน้าที่ให้บริการวิชาการ โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือภายในองค์กร ร่วมงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์กับบุคลากรอื่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ระดับต้น (6) หน้าที่บริหารเครื่องมือแพทย์ โดยต้องสามารถบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับกลุ่มงานให้มีความเพียงพอพร้อมใช้งานตามมาตรฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์

โดยมีเงื่อนไขคือต้องเคยได้รับการรับรองสมรรถนะนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับ 4 มา ก่อน

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

  คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1       จบการศึกษาระดับ วทบ. เทคโนโลยีคลินิก หรือ วศบ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิชาเอกวิศวกรรมคลินิกหรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 1 ปี
กรณีที่ 2  จบการศึกษาระดับ วศบ./วทบ. ขึ้นไปสาขาวิศวกรรม ชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 2 ปี
กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า  ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี และได้รับการรับรองสมรรถณะ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ตลอด ระยะเวลาดังกล่าวหรือเทียบเท่า 


 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการใช้เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้การบริการของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-5-143ZB ประเมินความต้องการใช้งานเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-5-145ZB จัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-5-147ZB เตรียมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย
MET-ZZZ-5-149ZB ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับสูงกับผู้ป่วยและช่วยติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Invasive
MET-ZZZ-5-151ZB เฝ้าระวัง ติดตาม การทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับสูงระหว่างใช้งาน
MET-ZZZ-5-153ZB จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับสูง
MET-ZZZ-5-155ZB บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับสูง
MET-ZZZ-5-157ZB แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมความผิดปกติของเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-5-159ZB อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในองค์กร
MET-ZZZ-5-161ZB บริหาร จัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับกลุ่มงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ