คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถประเมินสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นผู้มีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเองประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงานในการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นและขั้นกลางรวมถึงระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง ทดสอบเครื่องมือแพทย์ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ได้ อีกทั้งสามารถใช้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน และมีความสามารถจัดการระบบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

  คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอุปกรณ์ การแพทย์ หรือ เทียบเท่าหรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
กรณีที่ 2  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล  ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
กรณีที่ 4  ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-4-106ZB ซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-090ZB ซ่อมระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-091ZB บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-094ZB บำรุงรักษาระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-095ZB ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-098ZB ติดตั้งระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-099ZB ทดสอบเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-4-100ZB สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-4-101ZB ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-104ZB สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
MET-ZZZ-4-105ZB ใช้และพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน
MET-ZZZ-4-107ZB การจัดการระบบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ