คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ความรู้เชิงทฤษฏีหรือหลักการที่ซับซ้อน สมรรถนะทางเทคนิค และการจัดการ มีทักษะในการทำงาน การออกแบบเครื่องมือสำหรับควบคุมระบบประกันคุณภาพข้าว การวิเคราะห์ผลการออกแบบ และประเมินผลในระบบประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันระบบคุณภาพข้าว มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 5 จะต้อง

    1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

    1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ

    1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพข้าวในโรงสีข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-5-051ZA ออกแบบระบบประกันคุณภาพตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว
FPC-AGP-5-010ZA แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
FPC-AGP-5-007ZA สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน
FPC-AGP-5-004ZA ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-003ZA ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-002ZA ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-5-001ZA ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AGP-5-052ZA ประเมินผลระบบประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว
FPC-AGP-5-053ZA ออกแบบเครื่องมือสำหรับควบคุมระบบประกันคุณภาพข้าว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ