คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานทดสอบ ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตพืชที่มีอยู่ นำผลการทดสอบไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติงานบนพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชและระบบการจัดการผลิตพืช สามารถวางแผน ดำเนินการสรุปผลการวิจัยได้ตามกระบวนการวิจัยและตามประเภทของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีด้านการเตรียมดิน การจัดระบบน้ำและปุ๋ย ด้านพันธุ์พืช ด้านเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการปลูก การดูแลรักษา การให้น้ำ ให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการผลิตผลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผ่านวิธีการและกระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ โดยรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของผลงาน มีการพัฒนาตนเองให้เป็นนักเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีคุณภาพ

          ผู้ที่มีคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎี หรือหลักการที่ซับซ้อน มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิด วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีการประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ และลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปได้ มีการประเมินผลงาน และพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ สามารถให้คำแนะนำ สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงาน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย เป็นแบบอย่าง หรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                    1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง

                    หรือ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการก่อนการผลิตพืช หรือด้านกระบวนการผลิตพืช หรือด้านการจัดการผลิตผลจากพืช ไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย

          3. เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสมัครเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ในระบบการผลิตพืช

          2. กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ในระบบการผลิตพืช

          3. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการขยายผล

          4. กลุ่มผู้ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชและการจัดการด้านการเกษตร เช่น เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรดิน เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีด้านการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากการผลิตทางการเกษตร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-CDBJ-276A ทดสอบเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
ARC-ZIVS-277A ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการเกษตร
ARC-YZDB-290A เผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้น
ARC-AKUD-293A พัฒนาอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร
ARC-EAMD-280A วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการก่อนการผลิตพืช
ARC-XDGH-281A วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตพืช
ARC-DTWQ-282A วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการผลิตผลจากพืช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0386-A : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ