คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานจัดการกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีความซับซ้อน โดยการวางแผนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรตามกรรมวิธีและจัดการหลังการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่มีความซับซ้อน ที่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ชัดเจน ดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประเมินสถานการณ์ตลาดและผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกำหนดกลยุทธ์ทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ด้านราคากลยุทธ์การจัดจำหน่ายกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิเคราะห์ และคัดเลือกช่องทางสื่อสารการตลาดและจำหน่ายที่เหมาะสมกับผลผลิต

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5

                    1.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5 หรือ

                    1.2 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

                    1.3 ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5

                    2.1 สอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5 จำนวน 7 หน่วย

          3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

          3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพอาชีพผู้ประกอบการเกษตร ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • ผู้ประกอบการผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง
  • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  • สมาชิกในวิสาหกิจขนาดย่อม
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-SFA-5-012ZA พัฒนาตนเองและทีมงาน
ARC-SFA-5-013ZA พัฒนากลุ่ม/องค์กร
ARC-SFA-5-014ZA พัฒนาภาคีและเครือข่าย
ARC-SFA-5-011ZA จัดการของเสียทางการเกษตร
ARC-SFA-5-006ZA จัดการธุรกิจและการตลาดผลผลิตทางการเกษตร
ARC-SFA-5-005ZA จัดการกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ARC-SFA-5-010ZA จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ