คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางทะเล) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางทะเล) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดหาและควบคุมผู้ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล

  3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายของทีมที่สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร

  4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

  5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

  6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

  7. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

  8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
    ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-5-015ZA จัดการการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง
LOG-FDD-5-017ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FDD-5-018ZA บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-5-016ZA จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ