คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางทะเล) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางทะเล) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จัดหาและควบคุมการคลังสินค้าทั่วไปสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลมาใช้ในการบริการ

   ดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จัดหาและควบคุมการคลังสินค้าทั่วไปสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมาใช้ในการบริการ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางเตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

   จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จัดหาและควบคุมการคลังสินค้าทั่วไปสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมาใช้ในการบริการ

   ดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

  3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

  4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

  5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

  6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

  7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

  8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-4-013ZA จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FDD-4-012ZA จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FDD-4-011ZA จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง
LOG-FDD-4-010ZA จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FDD-4-009ZA จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางทะเล
LOG-FDD-4-016ZA จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ