คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะและเทคนิคการปฎิบัติงานเฉพาะทางการวิเคราะห์ พัฒนา และติดตามโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการปฎิบัติงานขององค์กร, ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายพร้อมทั้งบูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร เข้าด้วยกัน, ให้ความรู้และทักษะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน, ติดตั้ง กำหนดคุณสมบัติ ทดสอบ บำรุงรักษา และบริหารระบบเครือข่าย จัดทำและดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเครื่องบนระบบเครือข่าย (network inventory) จัดทำบันทึกข้อวินิจฉัยและการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย ติดตามดูการจราจร กิจกรรม ขีดความสามารถ และการใช้งานบนระบบเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ มีกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย และสามารถตัดสินใจและวางแผนงานระบบเครือข่ายได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา - ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 3 มาแล้ว - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี หลังได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 3 มาแล้ว หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง -ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-4-060ZA จริยธรรมสำหรับนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
HLT-MNT-4-057ZA ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
HLT-MNT-4-058ZA ดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
HLT-MNT-4-059ZA ดูแลความพร้อมใช้ระบบเครือข่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ