คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะและเทคนิคการปฎิบัติงานเฉพาะทางด้านบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์ฮาร์ทแวร์และซอฟท์แวร์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างสถานพยาบาล ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ประสานงานและติดตามงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายกับบริษัทคู่สัญญา ตรวจสอบคุณภาพงานเดินสายระบบเครือข่ายให้ได้งานที่มีคุณภาพ สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ มีกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย และสามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 3 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง -ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-3-055ZA ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานพยาบาล
HLT-MNT-3-056ZA ดูแลระบบเครือข่ายไร้สาย
HLT-MNT-3-060ZA จริยธรรมสำหรับนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ