คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะเฉพาะทางด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพดิจิทัลทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System: PACS) ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ รวบรวมข้อมูลความต้องการเชิงระบบกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการแพทย์ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศทางการแพทย์
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยาชั้น 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้ - คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป - ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ - ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข อาทิ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น หรือ - ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้อง 1. มีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ 2. ผ่านการอบรมหลักสูตร PACS ที่จัดโดย 1) หน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 2) สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หรือสมาคมวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค หรือ 3) สมาคมเวชสารสนเทศไทย หรือ 4) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-4-016ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา
HLT-MNT-4-002ZA อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา
HLT-MNT-4-006ZA จัดการข้อมูลภาพทางรังสี
HLT-MNT-4-007ZA จัดการและดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบและเครือข่าย
HLT-MNT-4-008ZA ตรวจสอบภาพทางรังสีวิทยาในระบบและเครือข่าย
HLT-MNT-4-009ZA จัดทำรายงาน
HLT-MNT-4-010ZA ดูแลความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
HLT-MNT-4-011ZA แก้ไขปัญหาระบบและเครือข่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ