คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการกระบวนการในการทำงาน หรือการให้บริการ มีความเชี่ยวชาญในงานระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ โดยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนหรือลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา ชั้น 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา ชั้น 4 2. มีประสบการณ์ในงานระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร MIIA (Medical Imaging Information Administration) 4. กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิชั้นที่ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา ชั้น 5 จะต้องมีประสบการณ์ในงานระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-5-016ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา
HLT-MNT-5-002ZA อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา
HLT-MNT-5-012ZA บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย (infrastructure)
HLT-MNT-5-013ZA บริหารจัดการระบบงานเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (process)
HLT-MNT-5-014ZA วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทาง
HLT-MNT-5-015ZA พัฒนาตนเองและบุคลากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ