คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน ชั้น 6) ชั้น 6ควรประกอบด้วย การมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เข้าใจถึงความสำคัญ ขั้นตอนการทำงาน และข้อจำกัดของส่วนงานต่างๆ ในซัพพลายเชน สามารถแก้ปัญหา หรือให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาในการทำงานล่วงหน้า พร้อมทั้งมีแนวคิดในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน ชั้น 6) ชั้น 6จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์ในการทำงานในกระบวนการหลักภายในซัพพลายเชน อาทิเช่น การวางแผนความต้องการ การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ

2) ผ่านงานบริหารในระดับซัพพลายเชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

3) ผ่านการทำงานที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานมาอย่างน้อยหนึ่งโครงการ และ

4) ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานหลักภายในซัพพลายเชน เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต การเงินเบื้องต้น และ

5) ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5 หรือ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5 จำนวน 4 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 010101 - 010104 และ

6) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน ชั้น 6) ชั้น 6จำนวน 2 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 010105 - 010106

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพบริหารซัพพลายเชนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน และ ติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิการดำเนินงานของซัพพลายเชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Director) นักวิเคราะห์หรือที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Analyst) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SPC-6-005ZA บริหารความเสี่ยงของซัพพลายเชน
LOG-SPC-6-006ZA ปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ