คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6 ควรประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้สารสนเทศ ทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน ทักษะในการระบุตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน ทักษะในการประเมินและระบุการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางถนน ทักษะการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าทางถนน ทักษะการพัฒนาโมเดลการขนส่งสินค้า ทักษะการวิเคราะห์ทางเลือกการขนส่งสินค้าทางถนน และทักษะการนำเสนอทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขลูกค้าและแผนการใช้ทรัพยากรในการขนส่งสินค้าทางถนน รวมทั้งมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน อย่างน้อย 3 ปี และ

2) ผ่านการอบรมในเรื่องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง หรือ

3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 6 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040101 - 04010

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-6-061ZA วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-6-062ZA นำเสนอแบบจำลองและทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ