คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 5 ควรประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะพัฒนางบการเงินล่วงหน้า พัฒนาโมเดลการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและวางแผนงบประมาณ ทักษะการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ทักษะการเสาะหาและประเมินเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของระบบ ทักษะการเขียนเอกสารระบุความต้องการเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบยานพาหนะ ทักษะการเขียนสัญญาและบริหารสัญญา รวมทั้งมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 5 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ อย่างน้อย 3 ปี และ

(2) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่งและเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าทางถนนและ

(3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040103 - 040104

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-5-063ZA วิเคราะห์การลงทุนระบบการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-5-064ZA พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ